Wang, Wei

Publications

Li, Zhibin; Wang, Wei; Liu, Pan; Schneider, Robert J.; Ragland, David R.
Journal Article, 2014
Li, Zhibin; Ahn, Seongchae; Chung, Koohong; Ragland, David R.; Wang, Wei; Yu, Jeong Whon
Journal Article, 2013
Li, Zhibin; Wang, Wei; Liu, Pan; Bigham, John M.; Ragland, David R.
Journal Article, 2013
Li, Zhibin; Wang, Wei; Yang, Chen; Ragland, David R.
Journal Article, 2012
Li, Zhibin; Wang, Wei; Liu, Pan; Bigham, John M.; Ragland, David R.
Technical Report, 2012
Li, Zhibin; Wang, Wei; Zhang, Yuanyuan; Lu, Jie; Ragland, David R.
Conference Paper, 2011