Kurzhanskiy, Alex A.

Publications

Grembek, Offer; Kurzhanskiy, Alex A.; Medury, Aditya; Varaiya, Pravin; Yu, Mengqiao
Journal Article, 2019
Grembek, Offer; Kurzhanskiy, Alex A.; Medury, Aditya; Varaiya, Pravin; Yu, Mengqiao
Technical Report, 2018